Résultat enquête service transport scolaire
Kết quả khảo sát dịch vụ vận tải trường học
School transportation service survey results’

 

FR

Chers Parents,

L’enquête d’opinion sur les difficultés du transport scolaire a pris fin le 21 janvier dernier, merci d’avoir pris le temps d’y participer.

Veuillez trouver le résultat de cette enquête ci-dessous.

Nous prenons acte de l’avis majoritaire et vous donnons rendez-vous à la prochaine assemblée générale de l’association pour décider de l’avenir du transport scolaire pour les années suivantes.
Vous l’avez compris votre implication sera encore sollicitée !

Encore merci pour tous vos messages de soutien !

Bien cordialement,
Les parents bénévoles de l’UPMD

VN

Cha mẹ thân yêu,

Cuộc khảo sát ý kiến ​​về những khó khăn của giao thông học đường đã kết thúc vào ngày 21 tháng 1, cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia.

Vui lòng tìm kết quả của cuộc điều tra này dưới đây.

Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến ​​của đa số và xin hẹn quý vị vào đại hội chi hội lần sau để quyết định tương lai giao thông vận tải nhà trường cho những năm tiếp theo.
Bạn đã hiểu rằng sự tham gia của bạn vẫn sẽ được yêu cầu!

Cảm ơn bạn một lần nữa cho tất cả các tin nhắn hỗ trợ của bạn!

Trân trọng,
Tình nguyện viên phụ huynh UPMD

EN

Dear parents,

The opinion survey on the difficulties of school transport ended on January 21, thank you for taking the time to participate.

Please find the result of this investigation below.

We take note of the majority opinion and give you an appointment at the next general meeting of the association to decide on the future of school transport for the following years.
You have understood that your involvement will still be requested!

Thank you again for all your messages of support!

Best regards,
UPMD parent volunteers