🇫🇷 Arrêts et horaire de bus | 🇬🇧 Bus stations & schedule | 🇻🇳 Trạm xe buýt & lịch giờ

 🇫🇷 Carte à titre indicatif – 🇬🇧 For reference only – Not Live map – 🇻🇳 Chỉ để tham khảo – Không phải bản đồ trực tiếp

warning-yellow

🇫🇷 Attention : La carte reste indicative : Rendez-vous sur le site web du partenaire Transport SBS pour les dernières mises à jour.
Merci particulier à Chau de SBS qui a bien voulu nettoyer la carte au 28/03/2024.
Si vous observez des erreurs à corriger, écrivez à transport@upmd.fr

🇬🇧 Beware: The Map is for reference only, not live.
Go directly on Transport partner SBS website for updated information. Special Thank you to Chau from SBS who accepted to check and correct the map on 28/03/2024.
If you notice errors to correct, please email us at transport@upmd.fr

🇻🇳 Chú ý : Bản đồ này chỉ dành cho mục đích tham khảo, không mang tính chỉ dẫn :
Vui lòng truy cập trực tiếp vào trang web của đối tác vận chuyển SBS để biết thông tin mới nhất.
Gửi lời Cám Ơn đặc biệt đến Mr. Châu (SBS) đã đồng hành và kiểm tra chỉnh sửa bản đồ cập nhật ngày 28/03/2024.
Nếu Quý vị tìm thấy bất kỳ lỗi cần chỉnh sửa trên bản đồ, vui lòng gửi email : transport@upmd.fr