Fil d’informations WhatsApp

 Dans la catégorie Newsletter UPMD

Fil d’informations WhatsApp

Bonjour,

 

Afin d’être accessible au plus grand nombre, l’UPMD a créé un fil d’informations sur WhatsApp. L’objectif est de multiplier les canaux d’information et de vous permettre de suivre, facilement et régulièrement, l’actualité du lycée français international Marguerite Duras et celle de l’UPMD. Les communications seront diffusées en français, en vietnamien et en anglais.

 

Le groupe n’a pas vocation à être un espace d’échanges, c’est la raison pour laquelle seuls les administrateurs publient des messages. Les parents qui le souhaitent peuvent néanmoins nous contacter de façon individuelle.

 

Vous pouvez accéder au fil d’informations avec ce lien :
https://chat.whatsapp.com/BhV4dzoqCmVLvQq7ElgiQZ

 

Information concernant vos données personnelles
Votre inscription à ce fil d’informations induit que votre numéro de téléphone est visible par tous les membres du groupe.
Vos données ne seront transmises à aucun tiers par l’UPMD. Elles ne seront conservées que pendant la durée d’existence de ce fil d’informations ou jusqu’à votre désinscription du groupe.

L’équipe de l’UPMD


Nhóm WhatsApp « Tin tức »

Xin chào,

Để có thể liên lạc với càng nhiều người càng tốt, UPMD (Hội phụ huynh trường Maguerite Duras) đã tạo ra một nhóm WhatsApp để cung cấp thông tin cho mọi người. Mục tiêu là tạo ra nhiều kênh thông tin khác nhau và giúp mọi người có thể dễ dàng theo dõi và cập nhật thường xuyên những tin tức về Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras và của Hội phụ huynh trường UPMD. Những thông tin sẽ được cung cấp bằng 3 thứ tiếng: tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt.

 

Kênh thông tin này được tạo ra không phải có mục đích là không gian để thảo luận, đây là lý do tại sao chỉ Quản trị viên mới được cấp quyền đăng và cập nhật thông tin. Phụ huynh nào có mong muốn đăng bài xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

 

Đây là link giúp truy cập vào kênh thông tin Whatsapp:

https://chat.whatsapp.com/BhV4dzoqCmVLvQq7ElgiQZ

 

Các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân
Khi các phụ huynh đã đăng ký vào kênh thông tin này có nghĩa là đồng ý để số điện thoại hiển thị cho tất cả các thành viên khác của nhóm.
Những thông tin cá nhân này sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào bởi Hội phụ huynh UPMD. Những thông tin này sẽ được giữ lại trong suốt thời gian kênh thông tin này tồn tại, hoặc cho đến khi chính quý Phụ huynh hủy đăng kí và rời khỏi kênh.

 

Hội Phụ huynh học sinh trường Maguerite Duras UPMD

 


WhatsApp information thread

 

Good afternoon,

 

In order to reach as many people as possible, the UPMD has created a WhatsApp information thread. The objective is to multiply the channels of information and allow you to follow, easily and regularly, the news of the international French lycée Marguerite Duras and that of the UPMD. Notices will be broadcast in French, Vietnamese and English.

 

The group is not intended to be a space for exchange, this is the reason why only administrators have the possibility of posting messages. Parents who wish can nevertheless contact us individually.

 

You can access the information thread with this link:

https://chat.whatsapp.com/BhV4dzoqCmVLvQq7ElgiQZ

 

Information concerning your personal data:
Your subscription to this information feed means that your telephone number is visible to all members of the group.
Your data will not be transmitted to any third party by the UPMD. They will only be kept for the duration of this feed or until you unsubscribe from the group.

 

The UPMD team