Conseils de classe des collégiens et lycéens

 Dans la catégorie Divers

Conseils de classe des collégiens et lycéens

Chers parents,

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des conseils de classe pour le second trimestre.

Nous vous invitons à communiquer vos remarques et questions aux parents délégués aux conseils de classe de vos enfants. Si vous ignorez leur nom, n’hésitez pas à vous adresser à leur professeur principal.

 

Hội đồng lớp dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Cha mẹ thân yêu,

Kèm theo đó là lịch tư vấn lớp học kỳ II.

Chúng tôi mời bạn thông báo nhận xét và câu hỏi của bạn cho các phụ huynh được ủy quyền trong hội đồng lớp của con bạn. Nếu bạn không biết tên của họ, đừng ngần ngại hỏi giáo viên chủ nhiệm của họ.

 

Class councils for secondary school students

Dear parents,

Please find attached the class council calendar for the second term.

We invite you to communicate your remarks and questions to the parents delegated to your children’s class councils. If you do not know their name, please do not hesitate to contact their main teacher.

 

> calendrier-des-conseils-de-classe-du-2eme-trimestre-2020-2021