Bourses scolaires : Campagne 2020-2021

 Dans la catégorie Bourses
La seconde période de la campagne 2020-2021 de bourses scolaires est ouverte. Le deuxième conseil consulaire des bourses scolaires pour l’année scolaire 2020-2021 se réunira en principe fin octobre.

 

Durant cette réunion seront examinés :

 

– Les premières demandes des familles installées au Vietnam après le 30 mai 2020 ;
– Les premières demandes des familles déjà résidentes au Vietnam qui peuvent démontrer que leur situation financière s’est dégradée depuis la tenue du premier consulaire des bourses scolaires ;
– Les demandes de renouvellement non présentées au premier conseil consulaire. Pour ces demandes, les familles devront justifier d’un cas de force majeure (maladie, échec au baccalauréat…) ;
– Les demandes ajournées en première période, accompagnées des documents complémentaires nécessaires qui sont indiqués dans la notification que les familles sont en train de recevoir ;
– Les demandes de révision, accompagnées des documents complémentaires pour éclaircir le dossier.
– Les dossiers de demandes de bourse complets devront être déposés avant le 21 septembre 2020 – 12h00 au consulat général.

 

Toutes les informations nécessaires à la constitution des dossiers, ainsi que les modalités de dépôts sont disponibles sur le site du consulat général de France à Ho Chi Minh-ville (https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/) dans la rubrique bourses scolaires.

 

L’équipe de l’UPMD

————————-

Xin chào tất cả mọi người,

Giai đoạn thứ hai của chiến dịch học bổng 2020-2021 đang mở. Theo thường lệ Hội đồng lãnh sự cấp học bổng lần thứ 2 của năm học 2020-2021 sẽ họp vào cuối tháng 10.

Trong cuộc họp này sẽ được xem xét:

– Yêu cầu đầu tiên từ các gia đình sống tại Việt Nam sau ngày 30 tháng 5 năm 2020;
– Yêu cầu đầu tiên từ các gia đình đã cư trú tại Việt Nam cho thấy tình hình tài chính của họ đã xấu đi kể từ khi tổ chức học bổng lãnh sự đầu tiên;
– Yêu cầu gia hạn không được trình bày trước hội đồng lãnh sự đầu tiên. Đối với những yêu cầu này, gia đình sẽ phải chứng minh trong trường hợp bất khả kháng (ốm đau, thi rớt tú tài, v.v.);
– Các hồ sơ bị hoãn trong thời gian đầu, kèm theo các giấy tờ bổ sung cần thiết được ghi trong thông báo mà gia đình đang nhận;
– Các yêu cầu chỉnh sửa, kèm theo tài liệu bổ sung để làm rõ hồ sơ.
– Các đơn xin học bổng hoàn chỉnh phải được nộp trước ngày 21 tháng 9 năm 2020 – 12:00 trưa tại Tổng Lãnh sự quán.

 

Tất cả thông tin cần thiết cho việc lập hồ sơ, cũng như phương thức nộp đều có trên trang của Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh (https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/) trong phần học bổng.

Nhóm UPMD